ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΩΝ – ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ ΣΤΑΘΜΗΣ

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙΩΝ - ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ ΣΤΑΘΜΗΣ

 Για την ασφαλή λειτουργία του Σιντριβανιού από ξηρά λειτουργία ή απώλεια νερού κατασκευάζουμε και τοποθετούμε τους Water Level Sensors που ελέγχουν την στάθμη του νερού καθώς και την αυτόματη συμπλήρωση του νερού στην λεκάνη με την χρήση ηλεκτροβάνας 1" 24VDC, ορειχάλκινης κατασκευής. Το Water Level Sensor τοποθετείται επίτοιχα ή με τηλεσκοπική βάση και είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα.Η ηλεκτρονική μονάδα στάθμης είναι ειδική για χρήση σε Σιντριβάνια ενός ή δυο επιπέδων στάθμης νερού με ρυθμιζόμενες χρονοκαθυστερήσεις και ρύθμιση συχνότητας νερού 10Hz. Οι διακυμάνσεις του νερού στην λεκάνη δεν επηρεάζουν την ηλεκτρονική μονάδα στάθμης και η κατάσταση των αισθητηρίων είναι πάντοτε ορατή από τις ενδείξεις των Led.

For the safety of fountain operation from dry operation or loss of water Fuji Fountains Nikolaidis manufactures and installs Water Level Sensors that control water level as automatic supplement of the water in the basin by using brass solenoid valve 1" 24VDC. Water Level Sensor is positioned on the wall or by telescopic base and is made of stainless steel. A specialized electronic unit level is used in fountains of one or two water level with adjustable time delay and adjustment of water frequency 10Hz. The ripples of the water in the basin do not influence the electronic water level and the condition of the sensors is always visible from Led indicators.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙΩΝ - ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ ΣΤΑΘΜΗΣ